» مناقصات و مزایده ها

مناقصه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺑﻨﯿﻪ ( ﺳﻔﺘﮑﺎری ) ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ - نوبت سوم

 

logo

 

 ﺷﺮﮐﺖ  ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ آرﯾﺎ ﻋﻤﺮان ﭘﺎرس  در ﻧﻈﺮ دارد  ﺗﻬﯿﻪ   ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﺑ ﻨﯿﻪ  ﺳﻔﺘﮑﺎری    ﭘﺮوژه  اﻗﺪام ﻣﻠﯽ  ﻣﺴﮑﻦ  واﻗﻊ در اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ، ﺷﻬﺮک واوان را در 4 زون اﻟﻒ ، ب ، ج ، د  ﺑﻪ  اﺷﺨﺎص ﺣﻘ ﯿﻘﯽ ﯾﺎ  ﺣﻘﻮﻗﯽ  دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮردار از  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ واﮔﺬار  ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﮑﻤﯿﻞ  اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

 

مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی موجود در پروژه اقدام ملی مسکن اسلامشهر(شهرک واوان) خود به وزن تقریبی 12 تن را به بالاترین پیشنهاد قیمت از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان محترم می­توانند با توجه به شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند 

 

لینک دانلود اسناد

 

مزایده فروش یک دستگاه ماشین ساب

 

logo

 

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) به عنوان مزایده گزار در نظر دارد یک دستگاه ماشین ساب به همراه کلیه متعلقات مربوطه را به بالاترین پیشنهاد قیمت از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان محترم میتوانند با توجه به شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند

لینک دانلود اسناد

 

مناقصه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺑﻨﯿﻪ ( ﺳﻔﺘﮑﺎری ) ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ - نوبت دوم

 

logo

 

 ﺷﺮﮐﺖ  ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ آرﯾﺎ ﻋﻤﺮان ﭘﺎرس  در ﻧﻈﺮ دارد  ﺗﻬﯿﻪ   ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﺑ ﻨﯿﻪ  ﺳﻔﺘﮑﺎری    ﭘﺮوژه  اﻗﺪام ﻣﻠﯽ  ﻣﺴﮑﻦ  واﻗﻊ در اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ، ﺷﻬﺮک واوان را در 4 زون اﻟﻒ ، ب ، ج ، د  ﺑﻪ  اﺷﺨﺎص ﺣﻘ ﯿﻘﯽ ﯾﺎ  ﺣﻘﻮﻗﯽ  دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮردار از  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ واﮔﺬار  ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﮑﻤﯿﻞ  اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

اطلاعیه مهم

 

مهلت عودت اسناد تا روز شنبه تاریخ 1401/08/21 تمدید گردید

مناقصه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺑﻨﯿﻪ ( ﺳﻔﺘﮑﺎری ) ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ - لطفا به فایل اطلاعیه توجه فرمایید

 

logo

 

 ﺷﺮﮐﺖ  ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ آرﯾﺎ ﻋﻤﺮان ﭘﺎرس  در ﻧﻈﺮ دارد  ﺗﻬﯿﻪ   ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺟﺮای  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﺑ ﻨﯿﻪ  ﺳﻔﺘﮑﺎری    ﭘﺮوژه  اﻗﺪام ﻣﻠﯽ  ﻣﺴﮑﻦ  واﻗﻊ در اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ، ﺷﻬﺮک واوان را در 4 زون اﻟﻒ ، ب ، ج ، د  ﺑﻪ  اﺷﺨﺎص ﺣﻘ ﯿﻘﯽ ﯾﺎ  ﺣﻘﻮﻗﯽ  دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮردار از  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ واﮔﺬار  ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪزﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﮑﻤﯿﻞ  اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

دانلود فایل اطلاعیه(جدید)

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

 

مناقصه بازنگری طرح، تامین، اجرا،نصب، راه اندازی و تست ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و چربی گیر پروژه مگاپارس نوبت سوم

 

logo

 

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد تامین، اجرا،نصب، راه اندازی و تست ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و چربی گیر پروژه مگاپارس را بصورت مناقصه به شرکت های برخوردااز توانمندی فنی و مالی واگذار نماید ، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه زمانبندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل  نمایند


   

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه بازنگری طرح، تامین، اجرا،نصب، راه اندازی و تست ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و چربی گیر پروژه مگاپارس نوبت دوم

 

logo

 

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد تامین، اجرا،نصب، راه اندازی و تست ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و چربی گیر پروژه مگاپارس را بصورت مناقصه به شرکت های برخوردااز توانمندی فنی و مالی واگذار نماید ، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه زمانبندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل  نمایند


   

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه بازنگری طرح، تامین، اجرا،نصب، راه اندازی و تست ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و چربی گیر پروژه مگاپارس

 

logo

 

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد تامین، اجرا،نصب، راه اندازی و تست ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و چربی گیر پروژه مگاپارس را بصورت مناقصه به شرکت های برخوردااز توانمندی فنی و مالی واگذار نماید ، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه زمانبندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل  نمایند


   

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

 

مناقصه نوبت دوم بازنگری طرح،تامین، اجرا، نصب،راه اندازی و تست سیستم اعلام حریق ساختمان اداری پروژه مگاپارس

 

logo

 

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد بازنگری طرح، تامین، اجرا، نصب، راه اندازی و تست سیستم اعلام حریق ساختمان اداری پروژه مگاپارس را بصورت مناقصه به شرکت های برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید ، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه زمانبندی مناقصه، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند .

   

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد انجام خدمات مطالعه، مشاوره و طراحی مهندسی مرحله ی اول و دوم  بام سبز و محوطه سازی پروژه مگاپارس خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای  به شرکت‌های برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه‌ زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

انجام خدمات مطالعه، مشاوره و طراحی مرحله اول و دوم بام سبز و محوطه سازی پروژه مگاپارس

1401-006

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد انجام خدمات مطالعه، مشاوره و طراحی مهندسی مرحله ی اول و دوم  بام سبز و محوطه سازی پروژه مگاپارس خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای  به شرکت‌های برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از طریق لینک زیر اقدام و پس از تکمیل اسناد را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

مهلت عودت اسناد تا تاریخ 1401/04/04 ساعت 15:00 تمدید گردید 

اطلاعیه

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه خرید، نصب و اجرا و آموزش سیستم نظارت تصویرپروژه مگاپارس (جدید)

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد  خرید، نصب و اجرای سیستم نظارت تصویر پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

اطلاعیه

مهلت عودت اسناد تا تاریخ 1401/03/28 ساعت 15:00 تمدید گردید

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

مناقصه شماره 007-1401 تامین و نصب پنجره های ثابت ضلع شرقی

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد تامین ونصب پنجره های ثابت ضلع شرقی پروژه مگاپارس خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

اطلاعیه

مهلت عودت اسناد تا تاریخ 1401/03/21 ساعت 15:00 تمدید گردید

لینک دانلود اسناد مناقصه

مناقصه شماره 003-1401 تامین و نصب بازشوهای ضلع شمالی

 

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد تامین و نصب بازشوهای ضلع شمالی پروژه مگاپارس خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

منقضی شد

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

مناقصه نوبت دوم انجام خدمات مطالعه، طراحی، تأمین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای عمرانی و منظر، احداث،نصـب و راه انـدازی، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از بام سبز و سـایر خـــــدمات جنبی و اجرایی به منظوراحـــــداث و نگهداری بام سبزپروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد انجام خدمات انجام خدمات مطالعه، طراحی، تأمین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای عمرانی و منظر، احداث،نصـب و راه انـدازی، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از بام سبز و سـایرخـــــدمات جنبی و اجرایی به منظوراحـــــداث و نگهداری بام سبز پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخان شرکت تحویل نمایند. 

مهلت عودت اسناد تا ساعت 15 تاریخ 1401/02/07 تمدید شد

منقضی شد

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب  

انجام خدمات مطالعه، طراحی، تأمین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای عمرانی و منظر، احداث،نصـب و راه انـدازی، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از بام سبز و سـایر خـــــدمات جنبی و اجرایی به منظوراحـــــداث و نگهداری بام سبزپروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد انجام خدمات مطالعه، طراحی، تأمین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای عمرانی و منظر، احداث،نصـب و راه انـدازی، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از بام سبز و سـایر خـــــدمات جنبی و اجرایی به منظوراحـــــداث و نگهداری بام سبزپروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

 منقضی شد

 

مناقصه خرید، نصب و اجرا و آموزش سیستم صوت پروژه مگاپارس (نوبت دوم)

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد  خرید، نصب و اجرای سیستم صوت پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

  منقضی شد


مناقصه خرید، نصب و اجرا و آموزش سیستم نظارت تصویرپروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد  خرید، نصب و اجرای سیستم نظارت تصویر پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت عودت اسناد مناقصه تا تاریخ 1400/12/21 ساعت ١٦:٠٠ تمدید گردید 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

  منقضی شد


مناقصه خرید، نصب و اجرا و آموزش سیستم صوت پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد  خرید، نصب و اجرای سیستم صوت پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

منقضی شد

  

مناقصه خرید بتن مورد نیاز جهت اجرای کف سازی پارکینگ طبقه5- پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد بتن مورد نیاز جهت اجرای کف سازی پارکینگ طبقه5- پروژه مگاپارس خود را از طریق خرید از فروشندگان معتبر خریداری نماید  لذا در صورت تمایل جهت دریافت اسناد استعلام به لینک زیر مراجعه نمایید.

دانلود فایل استعلام

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه محدود انتخاب کارگزار فروش جهت پروژه مگاپارس

 

logo

 

لینک دانلود مناقصه محدود انتخاب کارگزار فروش جهت پروژه مگاپارس

دریافت فایل

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه نوبت دوم میلگرد مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی پروژه اسلامشهر خود به وزن تقریبی 3500 تن را از طریق خرید از فروشندگان معتبر و به صورت 50درصد تهاتر

 

logoشرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد مناقصه نوبت دوم میلگرد مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی پروژه اسلامشهر خود به وزن تقریبی 3500 تن را از طریق خرید از  فروشندگان معتبر و به صورت 50درصد تهاتر خریداری نماید . لذا از کلیه فروشندگان محترم دعوت می­شود بمنظور دریافت اسناد استعلام به لینک زیر مراجعه فرمایند

 

دریافت فایل

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه نوبت دوم مطالعات،محاسبه، طراحی فاز یک و دو سازه، تهیه ترسیم و اجرای سقف و دیوار های جانبی شهربازی، سازه و پوشش شیشه ای سازه درختی و تکمیل عملیات باقی مانده سقف آتریوم پروژه مگاپارس

 

logoشرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر داردمناقصه نوبت دوم مطالعات،محاسبه، طراحی فاز یک و دو سازه، تهیه ترسیم و اجرای سقف و دیوار های جانبی شهربازی، سازه و پوشش شیشه ای سازه درختی و تکمیل عملیات باقی مانده سقف آتریوم پروژه مگاپارس را از طریق واگذاری به شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه به ادرس خیابان خواجه نصر الدین طوسی(به سمت شریعتی) جنب مرکز بهداشت همایون، پلاک 206  طبقه سوم مراجعه نمایید

مناقصه مطالعات،محاسبه، طراحی فاز یک و دو سازه، تهیه ترسیم و اجرای سقف و دیوار های جانبی شهربازی، سازه و پوشش شیشه ای سازه درختی و تکمیل عملیات باقی مانده سقف آتریوم پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد مطالعات،محاسبه، طراحی فاز یک و دو سازه، تهیه ترسیم و اجرای سقف و دیوار های جانبی شهربازی، سازه و پوشش شیشه ای سازه درختی و تکمیل عملیات باقی مانده سقف آتریوم پروژه مگاپارس را از طریق واگذاری به شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه به ادرس خیابان خواجه نصر الدین طوسی(به سمت شریعتی) جنب مرکز بهداشت همایون، پلاک 206  طبقه سوم مراجعه نمایید

لینک دانلود اسناد مناقصه

  خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه بتن مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی پروژه اسلامشهر خود به حجم تقریبی 30186 متر مکعب

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد بتن مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی پروژه اسلامشهر خود به حجم تقریبی 30186 متر مکعب را از طریق خرید از  فروشندگان معتبر و به صورت 50 درصد تهاتر خریداری نماید  در صورت تمایل به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب  

مناقصه خرید میلگرد مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی پروژه اسلامشهر

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد میلگرد مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی پروژه اسلامشهر خود به وزن تقریبی 3500 تن را از طریق خرید از  فروشندگان معتبر و به صورت 100 درصد تهاتر خریداری نماید . لذا از کلیه فروشندگان محترم دعوت می­شود بمنظور دریافت اسناد استعلام به لینک زیر مراجعه فرمایند

 

لینک دانلود اسناد مناقصه 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه نوبت دوم اجرای تاسیسات مکانیکال فضاهای فرهنگی پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای تاسیسات مکانیکال فضاهای فرهنگی پروژه مگاپارس خود را از طریق واگذاری به شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه نمایید

لینک دانلود اسناد مناقصه

  

مناقصه نوبت دوم خدمات مشاوره، مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های نورپردازی و دیجیتال مدیا پروژه مگاپارس

163

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع خدمات مشاوره، مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های نورپردازی و دیجیتال مدیا پروژه مگاپارس واقع در تهران, خیابان شریعتی،خیابان معلم، نبش خیابان مرودشت، پلاک 1 را از طریق واگذاری به شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت می­شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه به لینک زیر مراجعه نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

  

مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکال فضاهای فرهنگی پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای تاسیسات مکانیکال فضاهای فرهنگی پروژه مگاپارس خود را از طریق واگذاری به شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه نمایید

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب  

مناقصه نوبت دوم انتخاب کارگزاران ، فروش و اجاره مجتمع تجاری مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد با انتخاب تعدادی از شرکت های توانمند کارگزاری ، فروش و اجاره مجتمع تجاری مگاپارس را برون سپاری نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد بمنظور دریافت اسناد مناقصه از طریق لینک زیر اقدام نمایند 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب  

مناقصه خدمات مشاوره، مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های نورپردازی و دیجیتال مدیا پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع خدمات مشاوره، مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های نورپردازی و دیجیتال مدیا پروژه مگاپارس واقع در تهران, خیابان شریعتی،خیابان معلم، نبش خیابان مرودشت، پلاک 1 را از طریق واگذاری به شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت می­شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه به لینک زیر مراجعه نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

  

زمان مهلت عودت اسناد تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ تمدید گردید

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

نوبت دوم مناقصه اجرای اسکلت بتنی پانزده بلوک 7 طبقه از پروژه اقدام ملی مسکن اسلامشهر را در قالب قراردادهای چهار بلوکی

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای اسکلت بتنی پانزده بلوک 7 طبقه از پروژه اقدام ملی مسکن اسلامشهر را در قالب قراردادهای چهار بلوکی از طریق واگذاری به اشخاص برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه نمایید

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

اصلاحیه واحد های تهاتری

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه اجرای اسکلت بتنی پانزده بلوک 7 طبقه از پروژه اقدام ملی مسکن اسلامشهر را در قالب قراردادهای چهار بلوکی

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای اسکلت بتنی پانزده بلوک 7 طبقه از پروژه اقدام ملی مسکن اسلامشهر را در قالب قراردادهای چهار بلوکی از طریق واگذاری به اشخاص برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه نمایید

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 لیست واحد تهاتری اسکلت واوان

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه انتخاب کارگزاران ، فروش و اجاره مجتمع تجاری مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد با انتخاب تعدادی از شرکت های توانمند کارگزاری ، فروش و اجاره مجتمع تجاری مگاپارس را برون سپاری نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد بمنظور دریافت اسناد مناقصه از طریق لینک زیر اقدام نمایند 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب  

مناقصه اجرای دیوار حائل و فونداسیون یک بلوک 7 طبقه پروژه اقدام ملی مسکن اسلامهر

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد اجرای دیوار حائل و فونداسیون یک بلوک 7 طبقه پروژه اقدام ملی مسکن اسلامهر  را از طریق شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دانلود اسناد از طریق لینک زیر اقدام و پس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

  خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه خرید و اجرای دیوار بتنی پیش ساخته پروژه اقدام ملی مسکن شهید سلیمانی اسلامشهر

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد تهیه، حمل، نصب و اجرای دیوار بتنی پیش ساخته پروژه اقدام ملی مسکن شهید سلیمانی اسلامشهر  به متراژتقریبی 700 متر طول را به از طریق شرکت های دارای صلاحیت به انجام برساند . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دانلود اسناد از طریق لینک زیر اقدام و پس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

  خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه خرید، حمل و نصب دو دستگاه برج خنک کننده

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید، حمل و نصب دو دستگاه برج خنک کننده را از طریق شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دانلود اسناد از طریق لینک زیر اقدام و پس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

  خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه خرید و اجرای شیشه های ویترین، درب و..

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید و نصب انواع شیشه هندریل، شیشه های دور بندی طبقات، شیشه های رنگی، دربهای شیشه ای کشوئی و لولائی  و درب های آلومینیومی مدل رول آپ و تحویل در محل پروژه اداری تجاری مگاپارس  را از طریق شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دانلود اسناد از طریق لینک زیر اقدام و پس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

اطلاعیه :  زمان عودت اسناد مناقصه تا ساعت 17:00 مورخ 1400/04/12 تمدید شد.

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

  

مناقصه خرید، حمل و نصب کنتورهای برق، سیستم اندازه گیری، قرائت از راه دور پروژه اداری تجاری مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید، حمل و نصب کنتورهای برق، سیستم اندازه گیری، قرائت از راه دور پروژه اداری تجاری مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه خرید، استقرار و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی بهمراه متعلقات

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید، استقرار و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی بهمراه متعلقات پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه تامین مصالح و اجرای پوشش کف، سقف، بدنه و لوله های تاسیساتی پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد تامین مصالح و اجرای پوشش کف، سقف، بدنه و لوله های تاسیساتی پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه عملیات نازک کاری برج اداری پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات نازک کاری برج اداری پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام و پس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

اصلاحیه! در شرح ردیف شماره 060403 جمله "یک قطاع از هلی پد" از شرح آیتم حذف می گردد.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

  دانلود فایل دعوتنامه

دانلود وندور لیست اصلاحی

لیست واحد های تهاتری

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه بازنگری در نقشه ها، خرید، نصب و اجرای شبکه فیبر نوری پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر بازنگری در نقشه ها، خرید، نصب و اجرای شبکه فیبر نوری پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه طراحی خرید،حمل، نصب و راه اندازی سیستم پارکینگ هوشمند پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر داردطراحی خرید،حمل، نصب و راه اندازی سیستم پارکینگ هوشمند پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

این مناقصه تا تاریخ 1399/10/16 تمدید شد

 

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه خرید و حمل و استقرار سیستم های برودتی پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر  دارد خرید و حمل و استقرار سیستم های برودتی  پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

مشخصات واحد تهاتری

 

با عنایت به درخواست شرکت کنندگان و ایام تعطیل پیش رو مهلت عودت اسناد تا تاریخ 99/08/17 تمدید گردید

   خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

 

مناقصه خرید و نصب 26 دستگاه آسانسور پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر  دارد خرید و نصب 26 دستگاه آسانسور پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

قابل توجه : تعداد توقف آسانسور P23 سه توقف می باشد

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

ضوابط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در خصوص آسانسور های آتش نشان که باید به پیوست اسناد مناقصه ارائه و در خصوص آسانسورهای مذکور رعایت گردد.

 دانلود مشخصات فنی اسانسور p24

 

با عنایت به درخواست شرکت کنندگان و ایام تعطیل پیش رو مهلت عودت اسناد تا تاریخ 99/08/17 تمدید گردید

 

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه طراحی خرید،حمل، نصب و راه اندازی سیستم پارکینگ هوشمند پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر داردطراحی خرید،حمل، نصب و راه اندازی سیستم پارکینگ هوشمند پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

لینک تمدید زمان عودت اسناد

 مهلت عودت اسناد تا تاریخ 99/08/05 تمدید گردید

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه خرید، حمل و نصب کنتور برق و تابلو های کنتوری و سیستم اندازه گیری، قرائت از راه دور پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید، حمل و نصب کنتور برق و تابلو های کنتوری و سیستم اندازه گیری، قرائت از راه دور پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام و پس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه‌اندازی سامانه هوشمند مدیریت تأمین و تهویه هوا و تخلیه دود پارکینگها پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد بازبینی طرح سامانه، خرید تجهیزات ، نصب و راه‌اندازی سامانه هوشمند مدیریت تأمین و تهویه هوا و تخلیه دود پارکینگها پروژه مگاپارس خود را به شرکت‌های دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی از طریق مناقصه محدود واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به دانلود اسناد از لینک زیر اقدام وپس از تکمیل به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

لینک دانلود پیوست مشخصات فنی

لینک تمدید زمان عودت اسناد

 مهلت عودت اسناد تا تاریخ 99/08/05 تمدید گردید

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

 

مناقصه خرید، استقرار و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی بهمراه متعلقات

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد خرید، استقرار و راه اندازی یک دستگاه چیلر جذبی بهمراه متعلقات پروژه چند منظوره مگاپارس خود را از طریق مناقصه محدود به انجام برساند لذا از متقاضیان خواهشمند است جهت دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه فرمایند 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

 مهلت عودت اسناد تا تاریخ 99/07/14 تمدید گردید

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه خرید، حمل و نصب کنتور برق و تابلو های کنتوری سیستم اندازه گیر ی، قرائت از راه دور

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد خرید، حمل و نصب کنتور برق و تابلو های کنتوری سیستم اندازه گیر ی، قرائت از راه دور پروژه چند منظوره مگاپارس خود را از طریق مناقصه محدود به انجام برساند لذا جهت دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه فرمایید 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

استعلام بازرسی فنی جوش و انجام آزمایش سازه فلزی بهمراه کنترل و بازرسی عملیات رنگ آمیز ی

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد بازرسی فنی جوش و انجام آزمایش سازه فلزی بهمراه کنترل و بازرسی عملیات رنگ آمیز ی پروژه مگاپارس خود را از طریق شرکت های دارای صلاحیت به انجام برساند لذا جهت دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه فرمایید 

 

 لینک دانلود اسناد مناقصه

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه تکمیل و بازنگری طراحی معماری داخلی طبقات تجاری پروژه چند منظوره مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد تکمیل و بازنگری طراحی معماری داخلی طبقات تجاری پروژه چند منظوره مگاپارس خود را از طریق مناقصه محدود به انجام برساند لذا جهت دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه فرمایید 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

مهلت عودت اسناد تا تاریخ 99/06/26 تمدید گردید

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه خرید و نصب دربهای چوبی و شیشه ای پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد خرید و نصب دربهای چوبی و شیشه ای پروژه مگاپارس خود را از طریق مناقصه به انجام برساند لذا مقتضی است جهت در یافت اسناد مناقصه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه محدود خرید و نصب کننتور و سیستم از راه دور

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد خرید، حمل و نصب کنتور برق و تابلو های کنتوری و سیستم اندازه گیری، قرائت از راه دور پروژه چند منظوره مگاپارس خود را از طریق مناقصه محدود به انجام برساند لذا جهت دریافت اسناد به لینک زیر مراجعه فرمایید .

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه خرید و نصب سیستم های روشنایی

 

logo

شرکت طرح و توسعه اریا عمران پارس در نظر دارد خرید و نصب سیستم های روشنایی پروژه مگاپارس خود را از طریق مناقصه به شرکتهای دارای صلاحیت توانمندی فنی و مالی واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت میشود جهت دانلود اسناد به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

 

1-لینک دانلود اسناد مناقصه

مهلت عودت اسناد تا تاریخ 99/06/26 تمدید شد

2-اصلاحیه واحد های تهاتری

3-پلان موقعیت واحد تهاتری

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه انجام خدمات طراحی، تأمین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای عمرانی و منظر، نصب و راه اندازی و برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از بام سبز و سایر خدمات اجرایی برای احداث و نگهداری بام سبز پروژه مگاپارس (نوبت سوم)

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در نظر دارد انجام خدمات مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی تاسیسات و سایر خدمات اجرایی برای احداث بام سبزپروژه مگاپارس خود را از طریق مناقصه دومرحله ای به شرکتهای دارای صلاحیت و برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

 

مناقصه طراحی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای عمرانی و ..... برای احداث و نگهداری بام سبز پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد انجام طراحی و تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای عمرانی و منظر، نصب و راه اندازی، برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری و سایر خدمات اجرایی برای احداث و نگهداری بام سبز پروژه مگاپارس خود را از طریق شرکت های دارای صلاحیت به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/04/02   از طریق لینک زیر اقدام نموده و یا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی با تلفن 86010620 داخلی 207 و 208 تماس حاصل نمایند.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

مهلت عودت اسناد تا تاریخ 99/05/08 تمدید گردید

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب 

مناقصه خرید،حمل،نصب،تست و راه اندازی تابلوهای برق فشار ضعیف نیروگاه برق مقیاس کوچک(CHP) پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید،حمل،نصب،تست و راه اندازی تابلوهای برق فشار ضعیف نیروگاه برق مقیاس کوچک(CHP)  پروژه مگاپارس خود واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، نبش خیابان مرودشت پلاک 1 را از طریق مناقصه محدود و توسط شرکت های دارای صلاحیت به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه از طریق لینک زیر اقدام نموده و یا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی با تلفن 86010620 داخلی 207 و 204 تماس حاصل نمایند.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه نوبت دوم خدمات بازنگری در نقشه، جانمایی تأسیسات مربوطه، اجرا و اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح هلی پد پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات بازنگری در نقشه، جانمایی تأسیسات مربوطه، اجرا و اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح هلی پد پروژه مگاپارس خود واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، نبش خیابان مرودشت پلاک 1 را از طریق شرکت های دارای صلاحیت به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/04/02  از طریق لینک زیر اقدام نموده و یا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی با تلفن 86010620 داخلی 207 و 208 تماس حاصل نمایند.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه خدمات بازنگری در نقشه، جانمایی تأسیسات مربوطه، اجرا و اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح هلی پد پروژه مگاپارس

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خدمات بازنگری در نقشه، جانمایی تأسیسات مربوطه، اجرا و اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح هلی پد پروژه مگاپارس خود واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، نبش خیابان مرودشت پلاک 1 را از طریق شرکت های دارای صلاحیت به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/03/08 به مدت 6 روز کاری  از طریق لینک زیر اقدام نموده و یا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی با تلفن 86010620 داخلی 207 و 208 تماس حاصل نمایند.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه شماره 007-99 - تهیه مصالح و اجرای کفپوش و همچنین رنگ آمیزی سقف ، دیوار و ستون پارکینگ های پروژه مگاپارس به صورت نقد و تهاتر

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای کف پوش (از جنس پلی اورتان تک جرئی یا دو جزئی )، رنگ آمیزی سقف، دیوار و ستون (اکریلیک امولسیون به صورت پاششی) و رمپ پارکینگ های پروژه مگاپارس خود واقع در تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، نبش خیابان مرودشت، پلاک 1 را به صورت نقد و تهاتر از طریق  برگزاری مناقصه دو مرحله ای (ارزیابی کیفی) و  انتخاب پیمانکار واجد الشرایط به انجام برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/03/08 به مدت 6 روز کاری  از طریق لینک زیر اقدام نموده و یا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی با تلفن 86010620 داخلی 206 و 208 تماس حاصل نمایند. 

 

لینک دانلود اسناد مناقصه 007-99

لینک دانلود اصلاحیه 1 ( برگ پیشنهاد قیمت )

لینک دانلود اصلاحیه 2 (مشخصات فنی و اجرایی پوشش کف پارکینگ ها)

  مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است

 

خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

 

مناقصه شماره 03-99 نوبت سوم - خرید و استقرار سیستم های برودتی پروژه مگاپارس به صورت 70 درصد تهاتر و 30 درصد نقد

 

logo

 

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید و استقرار سیستم های برودتی پروژه مگاپارس خود واقع در تهران، خیابان شریعتی،خیابان معلم، نبش خیابان مرودشت، پلاک 1 را به صورت 70 درصد تهاتر و 30 درصد نقد از طریق شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت می¬شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/02/20 به مدت 5 روز کاری  از طریق لینک زیر اقدام نمایند و یا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی با تلفن 86010620 داخلی 206 و 208 تماس حاصل نمایند. 

 

آگهی تمدید مهلت عودت اسناد

لینک دانلود اسناد مناقصه 03-99

 مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه شماره 02- 99 نوبت دوم - خرید و نصب کل سیستم های روشنایی پروژه مگاپارس به صورت 60 درصد تهاتر و 40 درصد نقد

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد خرید و نصب کل سیستم های روشنایی پروژه مگاپارس خود واقع در تهران، خیابان شریعتی،خیابان معلم، نبش خیابان مرودشت، پلاک 1 را به صورت 60 درصد تهاتر و 40 درصد نقد از طریق شرکتهای برخوردار از توانمندی فنی و مالی به انجام برساند . لذا از کلیه متقاضیان دعوت می¬شود بمنظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/02/20به مدت 5 روز کاری  از طریق لینک زیر اقدام نمایند و یا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی با تلفن 86010620 داخلی 204 و 208 تماس حاصل نمایند.

 

لینک دانلود اسناد مناقصه 02-99

 مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است

 

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

مناقصه شماره 001-99 - تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات باقیمانده بخش تجاری پروژه مگاپارس شامل تهیه مصالح و اجرای عملیات ابنیه، الکتریکال و مکانیکال

 

logo

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات باقیمانده بخش تجاری پروژه مگاپارس خود شامل تهیه مصالح و اجرای عملیات ابنیه، الکتریکال و مکانیکال را به صورت نقد و تهاتر و از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای و انتخاب پیمانکار واجد الشرایط به انجام برساند لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فایل الکترونیکی اسناد مناقصه از طریق لینک های زیر اقدام فرمایند.

 1- دانلود فایل دعوتنامه  2- دانلود فایل برآورد ابنیه تجاری  3- دانلود فایل برآورد مکانیکال تجاری و پارکینگ
 4- دانلود فایل برآورد الکتریکال تجاری و پارکینگ  5-دانلود فایل نقشه ابنیه تجاری  6-دانلود فایل نقشه الکتریکال تجاری و پارکینگ
 7-دانلود فایل نقشه مکانیکال تجاری و پارکینگ  8- برنامه زمانبندی  9- اصلاحیه مناقصه  

 10- لیست واحد های قابل تهاتر 

11- نامه تمدید مهلت عودت اسناد
12- دانلود اصلاحیه مناقصه (جدید!)

13- اصلاحیه نهایی در خصوص تمدید زمان

 

 

     

 مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است

 خرید و فروش ماشین آلات سنگین‫ ایسوزو 5-200 سال 1389-1896050 ‬ | رکاب

 

دربـاره مـا

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در تاریخ 1387/12/13 به ثبت رسید.

این شرکت زمینه های فعالیت خود را در سرمایه گذاری در امور اقتصادی اعم از تولیدی، انبوه سازی ساخت و ساز ، خرید و واردات و تامین هرگونه کالا مصالح اولیه و ماشین آلات مرتبط با عملیات فوق. فروش و صادرات محصولات و خدمات حاصل از موارد فوق.و همچنین ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور و نیز خریداری سهام شرکت های دیگر و اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.شرکت آریا عمران پارس در زمینه انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدمات فنی و مشاوره ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در حدود مسئولیت ها و وظایف هر یک را داراست

تمـاس با مـا

تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان معلم - نبش خیابان مرودشت - پروژه مگاپارس - طبقه 5

 021-86010620-28 

 info@megapars.co

 021-86010629

 8 صبح الی 17 عصر 

نتیجه تصویری برای ‪automation.png‬‏