شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس(سهامی خاص)

شـرکت طـرح و توسـعه آریـا عمـران پـارس در سـال 1387 بـه صـورت شـرکت سـهامی خـاص تاسـیس گردیـده اسـت. فعالیـت اصلـی شـرکت
مطابـق مـاده 3 اساسـنامه و پیـرو اصالحـات اخیـر، سـاخت، تکمیـل، خریـد، فـروش، عملیـات پیمانـکاری و بهرهبـرداری، اجـاره و نگهـداری،
مدیریـت پیمـان پـروژه هـا و مجتمـع هـای اداری مسـکونی چنـد منظـوره و غیـره مـی باشـد. این شرکت زمینه های فعالیت خود را با سرمایه گذاری در امور اقتصادی اعم از تولیدی، ساخت و ساز انبوه ، خرید و واردات و تامین هرگونه کالا و مصالح اولیه و ماشین آلات مرتبط با عملیات فوق آغاز نمود، همچنین فروش و صادرات محصولات و خدمات مرتبط با موارد فوق  و تاسیس شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور و نیز خریداری سهام شرکت های دیگر و اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برای انجام مقاصد و عملیات شرکت را در دستور کار خود قرار داد. این شرکت در زمینه انعقاد قراردادهای پیمانکاری ، خدمات فنی و مشاوره ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی  در حدود مسئولیت ها و وظایف خود،  فعالیت های چشمگیری را در برنامه های توسعه ای خود لحاظ نموده است .
امـور سـهـام و بورس

امـور سـهـام و بورس

ارتبـاط با پیـمانکاران

ارتبـاط با پیـمانکاران

شرایط فـروش

شرایط فـروش

گزیـده خـبرهـا

Loading
سه شنبه ۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۴
جناب آقای دکتر محسن پیرانی عضو هیئت مدیره و معاون فنی اجرائی شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس طی حکمی از سوی رئیس محترم هیئت مدیره به سمت مدیرعامل منصوب شدند، ایشان دارای سوابق مدیریتی و اجر
دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۴
گزارش خالصه عملکرد ماهیانه منتهی به پایان خرداد ماه 1400
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰
در دست تولید و به روز رسانی - از بردباری شما کمال تشکر را داریم

پـروژه هـای در دسـت اجـرا

map

دربـاره مـا

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس در تاریخ 1387/12/13 به ثبت رسید.

این شرکت زمینه های فعالیت خود را در سرمایه گذاری در امور اقتصادی اعم از تولیدی، انبوه سازی ساخت و ساز ، خرید و واردات و تامین هرگونه کالا مصالح اولیه و ماشین آلات مرتبط با عملیات فوق. فروش و صادرات محصولات و خدمات حاصل از موارد فوق.و همچنین ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور و نیز خریداری سهام شرکت های دیگر و اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.شرکت آریا عمران پارس در زمینه انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدمات فنی و مشاوره ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در حدود مسئولیت ها و وظایف هر یک را داراست

تمـاس با مـا

آدرس پروژه مگاپارس: تهران - خیابان دکتر شریعتی - خیابان معلم - نبش خیابان مرودشت - پروژه مگاپارس - طبقه 5

  021-86010620-28 

آدرس شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس: تهران - خیابان خواجه نصیر الدین طوسی، نرسیده به میدان سپاه ، پلاک 206

 021-74265000 

 info@megapars.co

 021-86010629

 8 صبح الی 17 عصر 

نتیجه تصویری برای ‪automation.png‬‏